بدون دیدگاه

محققان توصیه کردند مادران مدت زیادی را با کودکان در خانه صحبت کنند!

غرق شدن در بازی‌های گوشی، قدرت کلامی کودک رو پایین می آورد. در نتیجه کودک در آینده دچار افت تحصیلی می گردد!

از طرفی افزایش مهارت سخنوری میتواند از کودک در آینده کار آفرین بزرگی بسازد.